Vyhledávání
 
 
Newsletter
NEWSLETTER
 Přihlašte se k odebírání našeho newsletteru.Email Marketing Powered by MailChimp

Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA INZERCE NA VAŠECHALUPY.CZ

(dále jen "Smluvní podmínky")I. Úvodní ustanovení

1. Internetová aplikace VašeChalupy.cz, která je dostupná na adrese (URL) www.VaseChalupy.cz (dále jen "Internetová aplikace"), je provozována fyzickými osobami Mgr. Kateřinou Kolářovou (IČ 745 33 231) a Mgr. Táňou Kolářovou (IČ 745 33 169), Husova 69,
379 01 Třeboň (dále souhrnně jen "Provozovatel"). Provozovatel není plátce DPH.

2. Internetová aplikace je určena zejména k prezentaci nemovitostí fyzickými či právnickými osobami (dále jen "Inzerent"), které mají na základě registrace přístup do uživatelského rozhraní Internetové aplikace (dále jen "Uživatelský účet").


II. Registrace

1. Přístup do Uživatelského účtu je umožněn na základě registrace. Registrace do Uživatelského účtu není zpoplatněna.

2. Registrace slouží zároveň jako objednávka zpřístupnění dat vložených Inzerentem do Uživatelského účtu uživatelům celosvětové sítě internet (dále jen "Zveřejnění inzerce"). Zveřejnění inzerce je zpoplatněno dle aktuálního ceníku dostupného na http://www.VaseChalupy.cz/cenik.php.

3. Registraci lze uskutečnit prostřednictvím formuláře dostupného na http://www.VaseChalupy.cz/app/User/register. Všechny údaje, které Inzerent uvede do registračního formuláře, musejí být úplné, aktuální a pravdivé. Inzerent registrací do Uživatelského účtu zároveň stvrzuje svůj souhlas s těmito Smluvními podmínkami.

4. Registrace není časově omezená.

5. Inzerent je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané e-mailem na adresu inzerce@VaseChalupy.cz. Do předmětu e-mailu Inzerent uvede "Žádost o zrušení registrace".


III. Přístup do Uživatelského účtu, vkládání a editace inzerce

1. Přístup do Uživatelského účtu ani vkládání a editace inzerce nejsou zpoplatněny.

2. Pro přístup do Uživatelského účtu slouží e-mailová adresa a heslo, které Inzerent uvedl v registračním formuláři. Pokud Inzerent zpřístupní své heslo třetím osobám či se pokusí o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty Internetové aplikace, přebírá tímto plnou odpovědnost za případné zneužití svého Uživatelského účtu a/nebo své e-mailové adresy a/nebo svého hesla.

3. Inzerent je oprávněn v rámci Uživatelského účtu vkládat a editovat vlastní nabídku pronájmu nemovitostí, tj. nemovitostí, jejichž je vlastníkem nebo jež je oprávněn nabízet. Za obsah a pravdivost uváděných údajů zodpovídá výlučně Inzerent.

4. Veškerá data vkládá Inzerent do svého Uživatelského účtu v souladu s pokyny Provozovatele, a zejména v souladu s Pravidly inzerce (viz. čl. VII. Smluvních podmínek).

5. Inzerent se zavazuje nevkládat do Uživatelského účtu žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje nevkládat do Uživatelského účtu takové informace, které povedou k zásahu do právem chráněných zájmů třetích osob (např. práva autorského, práv k ochranné známce, práv na ochranu osobnosti, dobré pověsti fyzických či právnických osob apod.).

6. Inzerent bere na vědomí, že data jím vložená do Uživatelského účtu budou zpřístupněna uživatelům celosvětové sítě internet až na základě uhrazení příslušného poplatku dle platného ceníku.


IV. Zveřejnění inzerce

1. Objednávku Zveřejnění inzerce provádí Inzerent prostřednictvím registrace. Zveřejnění inzerce je zpoplatněno dle aktuálního ceníku dostupného na http://www.VaseChalupy.cz/cenik.php. Poplatek za Zveřejnění inzerce je jednorázový pro zvolené časové období a je nevratný.

2. Zveřejnění inzerce je poskytováno minimálně na dobu 1 (jednoho) roku. Po uplynutí stanovené doby lze Zveřejnění inzerce prodloužit. Inzerent bude Provozovatelem vyzván vždy nejpozději 10 (deset) dní před ukončením předplaceného inzertního období k obnově Zveřejnění inzerce na další inzertní období.

3. V případě, že Inzerent neuhradí poplatek za Zveřejnění inzerce v dohodnutém termínu, data uložená v jeho Uživatelském účtu nebudou Provozovatelem zpřístupněna uživatelům celosvětové sítě internet. Přístup do Uživatelského účtu a možnost vkládání a editace inzerce však zůstanou zachovány. V případě, že bude Inzerent požadovat Zveřejnění inzerce po dni, kdy byl na základě původní objednávky poplatek za Zveřejnění inzerce splatný, je oprávněn tak učinit prostřednictvím nové objednávky zaslané e-mailem na adresu inzerce@VaseChalupy.cz. Do předmětu e-mailu uvede "Zveřejnění inzerce".

4. Inzerent se zavazuje, že nebude Provozovatele činit odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Inzerentem zadaných dat prostřednictvím Uživatelského účtu, a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Inzerenta, odškodní.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či smazat jakékoliv údaje, pokud:
a) jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
b) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
c) svým obsahem odporují zájmům Provozovatele,
d) jsou v rozporu s těmito Smluvními podmínkami.
Inzerent bere na vědomí že Provozovatel je oprávněn inzerci kdykoliv omezit, přerušit či ukončit a/nebo odmítnout Zveřejnění inzerce a/nebo zrušit registraci Inzerenta na Internetové aplikaci z důvodu porušení některého ustanovení těchto Smluvních podmínek Inzerentem, a to zejména porušuje-li je Inzerent opakovaně. Dojde-li porušením těchto Smluvních podmínek ze strany Inzerenta ke vzniku škody Provozovateli, je Inzerent povinen tuto škodu Provozovateli nahradit.

6. Provozovatel není povinen archivovat data uložená v Uživatelských účtech.


V. Zvýhodnění inzerce na Internetové aplikaci

1. Inzerent je oprávněn objednat u Provozovatele zvýhodnění své inzerce na Internetové aplikaci prostřednictvím reklamních bannerů a/nebo prostřednictvím reklamního odkazu v rubrice VašeChalupy.cz doporučují (dále souhrnně jen "Zvýhodnění inzerce"). Objednávka musí být učiněna formou e-mailu zaslaného na adresu inzerce@VaseChalupy.cz, do jehož předmětu Inzerent uvede "Zvýhodnění inzerce".

2. Zvýhodnění inzerce je zpoplatněno dle aktuálního ceníku dostupného na http://www.VaseChalupy.cz/cenik.php a je časově omezeno. Po uplynutí předplaceného období je možné Zvýhodnění inzerce prodloužit či obnovit na základě nové objednávky. Poplatek za Zvýhodnění inzerce je jednorázový pro zvolené období a je nevratný.

3. Zvýhodnění inzerce je nabízeno ve třech úrovních, jejichž specifikace je uvedena na http://www.VaseChalupy.cz/inzerujte.php.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku Zvýhodnění inzerce Inzerentem nevyřídit, a to v případě, že jsou všechny reklamní pozice, které jsou v rámci služby Zvýhodnění inzerce k dispozici, v termínu požadovaném Inzerentem obsazené. V takovém případě se Provozovatel zavazuje nabídnout Inzerentovi jiný termín uskutečnění služby Zvýhodnění inzerce.


VI. Platební podmínky

1. Provozovatel je oprávněn požadovat platbu předem.

2. Na základě objednávky Zveřejnění inzerce a/nebo objednávky Zvýhodnění inzerce vystaví Provozovatel Inzerentovi proforma fakturu, kterou zašle e-mailem a/nebo pozemní poštou na kontakt zadaný Inzerentem v registračním formuláři.

3. Zveřejnění inzerce proběhne nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od připsání fakturované částky na účet Provozovatele. Dnem, kdy dojde k připsání fakturované částky na účet Provozovatele, současně započne běh stanoveného období Zveřejnění inzerce.
Zvýhodnění inzerce započne běžet vždy k 1. (prvnímu) dni běžného měsíce kalendářního roku, avšak pouze poté, kdy fakturovaná částka za Zvýhodnění inzerce bude připsána na účet Provozovatele.

4. Provozovatel se zavazuje vystavit Inzerentovi fakturu - daňový doklad do 15 (patnácti) dnů po připsání fakturované částky za Zveřejnění inzerce a/nebo Zvýhodnění inzerce na účet Provozovatele.

5. Provozovatel je oprávněn neprovést Zveřejnění inzerce a/nebo Zvýhodnění inzerce v případě neúplně uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu).

6. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen za Zveřejnění inzerce a/nebo Zveřejnění inzerce. Tyto změny sdělí Provozovatel Inzerentovi e-mailem s měsíčním předstihem před účinností takovýchto změn.


VII. Pravidla inzerce

1. Internetová aplikace je určena pro vkládání, editaci a zveřejňování inzerce. Dle rozhodnutí Provozovatele je možné na Internetové aplikaci inzerovat pouze zařízené nemovitosti, které splňují základní hygienické podmínky (WC, koupelna se sprchou či vanou), mají alespoň základní kuchyňské vybavení a jsou určeny ke krátkodobému pronájmu (tzv. self-catering).

2. Inzertní obsah je přijímán v českém a slovenském jazyce, s diakritikou a interpunkcí, v souladu s českými a slovenskými pravidly pravopisu.

3. Inzerent se zavazuje nezveřejňovat odkazy na inzertní stránky obdobného zaměření, jako je Internetová aplikace, s výjimkou odkazů na soukromé nekomerční webové stránky.

4. Inzerent se zavazuje uvádět odpovídající údaje o nemovitostech do příslušných kolonek a míst k tomu určených.

5. V textu inzerce je vyloučeno:
a) použití emotikonů a HTML značek,
b) vkládání obchodních sdělení, reklamy či zmínek o konkurenci,
c) psaní celého inzertního textu verzálkami (pokud se nejedná o zkratky a slova oficiálně psaná verzálkami, příp. o expresivní prostředek),
d) vkládat neautorizované či přetažené fotografie od jiných uživatelů Serveru.

6. Provozovatel poskytuje všem platícím Inzerentům technickou podporu na podpora@VaseChalupy.cz.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění omezit, přerušit či ukončit Zveřejnění inzerce a/nebo Zvýhodnění inzerce v případě, že je odlišná od inzerce prezentované Inzerentem na vlastních webových stránkách, a to zejména pokud jde o inzerované ceny.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo před Zveřejněním inzerce na Internetové aplikaci kontroly obsahu, a to z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu. Nicméně takovouto úpravou nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost inzerovaných údajů ani neručí za to, zda je Inzerent oprávněn nemovitost inzerovat.


VIII. Upozornění Provozovatele

Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Internetové aplikace. Provozovatel není odpovědný za případné chyby, které mohou vzniknout na úrovni komunikačního protokolu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za technické problémy Internetové aplikace, které mohou způsobit nedostupnost Internetové aplikace. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou Inzerentovi vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Internetové aplikace, případně ztráty dat umístěných v systému Internetové aplikace.


IX. Obecná ustanovení

1. Jakékoli užití obsahu Internetové aplikace, popř. jejích částí Inzerentem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Internetová aplikace určena, zejména jakékoli šíření obsahu Internetové aplikace, je zakázáno. Dále je zakázáno jakkoli manipulovat s daty na Internetové aplikaci, zasahovat do jejího technického nebo věcného obsahu nebo se pokoušet o neoprávněný přístup na Internetovou aplikaci. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na Internetové aplikaci pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoli jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího souhlasu Provozovatele jsou zakázány.

2. Inzerent souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Inzerentovi informační materiály týkající se provozu Internetové aplikace nebo služeb souvisejících.

3. Inzerent souhlasí s oprávněním Provozovatele poskytnout nezměněný obsah Internetové aplikace či její části třetí straně k další veřejné prezentaci či statistickému zpracování.

4. Dojde-li ke změně jakýchkoli fakturačních údajů a kontaktních osob jak u Inzerenta, tak u Provozovatele, jsou smluvní strany povinny se o tom vzájemně neprodleně informovat.

5. Veškeré písemnosti zasílané pozemní poštou se považují za doručené 10. (desátým) kalendářním dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Smluvních podmínek i bez předchozího souhlasu Inzerenta. O změně Smluvních podmínek bude Inzerent vyrozuměn e-mailem. V případě, že Inzerent nesouhlasí s ustanovením nových smluvních podmínek, může vypovědět registraci, a v tomto případě mu náleží vrácení poměrné části úhrady za Zveřejnění inzerce a/nebo Zvýhodnění inzerce.

7. Inzerent bere na vědomí, že registrací a objednávkou Zveřejnění inzerce a/nebo Zvýhodnění inzerce vyslovují a potvrzují Inzerent i Provozovatel svůj závazek řídit se výše uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Tyto Smluvní podmínky jsou platné od 21.07.2008 v aktuálním znění a závazné.